Đang online 89
 
 
Tổng truy cập 1,667,775

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

  1. Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, đề xuất giúp Hiệu trưởng trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo; triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

  1. Cơ cấu tổ chức

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI Email
1 Trần Công Thành  Phó H.Trưởng PTP 0903306040   hatuan@hftc.edu.vn          
2 Lê Thị Hà  Nhân viên  0915999011   hakd@hftc.edu.vn
3 Nguyễn Thị Thanh Hương  Gíao viên - Nhân viên 0903103180   ntthuong@hftc.edu.vn

 

  1. Hình ảnh hoạt động: một số hình ảnh giới thiệu về phòng

        5.   Địa chỉ liên lạc:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục- Trường Trung Học Công Nghệ Lương Thực Thực Phẩm

  • 296 Lưu Hữu Phước Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 
  • Điện thoại:
  • Email:  khaothi_dbcl@hftc.edu.vn
  • Website: http://www.hftc.edu.vn