Category: Việc làm – Tuyển dụng

                                                BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                            TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM                          THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2018     I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP   01. Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm; 02. Công…

                                                BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                            TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM                          THÔNG BÁO TUYỂN SINH        ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ    VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN     I. CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO SƠ CẤP:   01. Chế biến rau…