Giới thiệu

Trường Trung cấp

Công nghệ Lương thực – Thực phẩm
được sáng lập bởi những trí thức tâm huyết với giáo dục

Tiền thân là Trường Công nhân kỹ thuật cơ điện, thành lập theo Quyết định số 183/LT-QĐ ngày 14/3/1983 của Bộ trưởng Bộ Lương thực, Trường trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

Năm 1994 Trường đổi tên thành Trường Trung học nghề lương thực thực phẩm II theo Quyết định số 1668/NN-TCCB/QĐ ngày 31/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

Năm 1998 Trường chuyển về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo Quyết định số 25/1998/QĐ-TTg ngày 04/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 1999 Trường được đổi tên thành Trường Trung học công nghệ lương thực thực phẩm theo Quyết định số 43/1999/QĐ-BNN/TCCB ngày 25/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Năm 2017 Trường được đổi tên thành Trường Trung cấp Công nghệ Lương – Thực thực phẩm theo Quyết định số 3047/QĐ-BNN/TCCB ngày 19/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường

Chức năng:

Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực – Thực phẩm là đơn vị sự nghiệp đào tạo, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp, được mở tài khoản tại kho bạc.

Nhiệm vụ:

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Trung cấp kỹ thuật và kinh tế Ngành lương thực thực phẩm cho các tỉnh Nam Bộ.

Đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc công nhân kỹ thuật cho Ngành lương thực thực phẩm.

Tham gia nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật liên quan đến các nội dung đào tạo của Trường và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào phục vụ sản xuất.

Liên kết và hợp tác với các tổ chức: Cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh trong nước và ngoài nước để kết hợp đào tạo với sản xuất.

Quản lý tổ chức, biên chế và tài sản của trường theo phân cấp quản lý của Bộ và quy định chung của Nhà nước.

Hiện nay, hàng năm Trường đào tạo hai hệ gồm:

Trung cấp bao gồm 9 ngành đào tạo.

Sơ cấp bao gồm 6 nghề đào tạo.

Quy mô đào tạo gần 1.500 HS/năm.
.