Sứ mạng, tầm nhìn

 1. Sứ mạng:
  - Phấn đấu trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa cấp cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá của đất nước.
  - Trường Trung học Công nghệ lương thực thực phẩm (sau này là Cao đẳng, Đại học) là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo có uy tín và trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực chế biến (kể cả bảo quản và kiểm nghiệm) Lương thực Thực phẩm - một trong những ngành mũi nhọn của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
 2. Tầm nhìn
  - Đến năm 2014, Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực - Thực phẩm nâng cấp thành trường Cao đẳng; có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, môi trường và điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, học sinh-sinh viên để họ toàn tâm toàn ý với sự nghiệp đào tạo hòan thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học. Tạo dựng được thương hiệu của trường và có quan hệ rộng rãi đa phương, đa dạng, đủ sức cạnh tranh, hợp tác, bình đẳng với các trường trong vùng, trong nước và chủ động hội nhập; đào tạo đa ngành, đa nghề, đa cấp và đổi tên thành “Trường Cao đẵng kỹ nghệ và kinh tế Sài gòn”.
  - Đến năm 2020 phấn đấu trở thành trường Đại học.
  Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo với những kiến thức tiến tiến, hiện đại và các kỹ năng cần thiết cho người học tiến thân, lập nghiệp và sáng nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
  - Hoạt động nghiên cứu khoa học của trường xuất phát từ nhu cầu sản xuất và yêu cầu đào tạo. Định hướng của nghiên cứu khoa học là ứng dụng công nghệ và công nghệ sinh học trong trồng trọt, bảo quản và chế biến sản phẩm sau thu hoạch song song với các vấn đề kinh tế-kỹ thuật trong phát triển kinh tế trang trại và công nghệ thực phẩm.
 3. Mục tiêu phát triển
  • Mục tiêu chung
   - Đổi mới cơ bản và toàn diện đảm bảo mang lại cho giáo viên-giảng viên, cán bộ viên chức và HĐLĐ trong nhà trường một môi trường thuận lợi, có thể phát huy toàn bộ năng lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp phát triển đào tạo, tạo cho học sinh-sinh viên môi trường học tập, thực tập và nghiên cứu khang trang, hiện đại, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng với những kiến thức tiên tiến cập nhật nhất và các kỹ năng cần thiết để tiến thân, lập nghiệp và sáng nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
  • Mục tiêu cụ thể
   - Xây dựng và phát triển để nâng cấp thành “Trường Cao đẳng kỹ nghệ và kinh tế Sài Gòn” vào năm 2014. Đào tạo 4 cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề.
   - Đổi mới tòan bộ chương trình đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp thực tiễn. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, quản lý đào tạo và học tập của học sinh-sinh viên.
   - Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng đạt chuẩn giáo viên trình độ Cao đẳng với trên 50% có trình độ sau Đại học. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, tinh thông nghề nghiệp.
   - Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế đáp ứng quy mô đào tạo 3.500 – 3.800 học sinh-sinh viên chính quy vào năm 2012. Đổi mới công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng các dịch vụ cho người học và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.
   - Là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật góp phần thúc đẩy và định hướng phát triển khoa học công nghệ ngành trong lĩnh vực Nông nghiệp – Nông thôn. Mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngòai nước, chủ động hội nhập hợp tác Quốc tế.
   - Tạo dựng được thương hiệu có uy tín, quan hệ đa phương đa dạng, đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng.
   - Thực hiện kiểm định và chuẩn hóa chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.