[TUYỂN DỤNG] – Tổ trưởng điện và Công nhân điện – Công ty CP Thực phẩm Bình Tây