Category: Tin tức

         Tải mẫu PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2015 tại đây           ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN tại đây BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM  Mã trường: NN01  THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015  I.  CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO  MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH 01 Công…

           Tải mẫu PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2014 tại đây           ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN tại đây   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM Mã trường: NN01   THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014   I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ TÊN…