Điểm thi Tốt nghiệp TCCN – kỳ thi tháng 8 (đợt 1 năm 2014)

Điểm thi Tốt nghiệp TCCN đợt 1 năm 2014 (kỳ thi tháng 8/2014)