Trường Trung Học Công Nghệ Lương Thực Thực Phẩm 

  • 296 Lưu Hữu Phước Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 
  • Điện thoại: 08.3877.6919 – 08.3980.3435
  • Fax: 08. 3875 6634
  • Email: info@hftc.edu.vn 
  • Website: http://www.hftc.edu.vn