Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

14/08/2018

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, đề xuất giúp Hiệu trưởng trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo; triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Email

1

ThS. Hoàng Xuân Chính

Phó Hiệu trưởng - Phụ trách phòng

hxchinh@hftc.edu.vn

2

Lê Thị Hà

Nhân viên

hakd@hftc.edu.vn

3

Nguyễn Thị Thanh Hương

Giáo viên

ntthuong@hftc.edu.vn

3. Địa chỉ liên lạc

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực -Thực phẩm

  • 296 Lưu Hữu Phước Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại:
  • Email: khaothi_dbcl@hftc.edu.vn
Ý kiến bạn đọc