Phòng Công tác học sinh

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH

1. Chức năng nhiệm vụ:

Giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các mặt công tác sau

  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý giáo dục học sinh trong suốt quá trình học tập, rèn luyện ở Trường;
  • Theo dõi giúp đỡ học sinh tự học;
  • Tham mưu giúp BGH về công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh;
  • Chủ trì tổ chức các hoạt động giáo dục, sinh hoạt tư tưởng, văn hóa văn nghệ, các hoạt động ngoại khóa về thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động khác ngoài giờ học;
  • Tổ chức và quản lý học sinh trong Ký túc xá;
  • Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan tới học sinh, đề xuất và thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với học sinh;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.


2. Địa chỉ liên lạc:

Phòng Công tác học sinh - Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực - Thực phẩm

  • 296 Lưu Hữu Phước Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: 028.66746993
  • Email: cths@hftc.edu.vn