Đảng ủy

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Đ/c Doanh Thiên Hiến - Bí thư Đảng ủy.

2. Đ/c Hoàng Xuân Chính - Phó Bí thư Đảng ủy.

3. Đ/c Trần Công Thành - Đảng ủy viên.

4. Đ/c Đặng Minh Thiện - Đảng ủy viên.